unlocking phone was never so easy

Full Version: 8 mln zł kary dla Play od UOKiKu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Spółka P4, operator sieci Play, nie zastosowała się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie usunęła niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów. Więcej na temat kary nałożonej przez UOKiK można przeczytać tutaj 8 mln zł kary dla Play od UOKiKu
Reference URL's